Shalomi Lastemaja/ laste-ja perede varjupaik

20150313_113837

Shalomi Lastemaja laste-ja perede varjupaik on lastele ajutist abi ja tuge pakkuv asutus. Varjupaiga teenust saavad vanemliku hoolitsuseta või ohtu sattunud lapsed vanuses 3-18 aastat, erandjuhtudel lapsed vanuses 0-3 aastat ning vajaduse korral abivajav lapsevanem või eeskostja koos lapsega. Shalomi Lastemaja laste-ja perede varjupaik võtab abivajajaid vastu ööpäevaringselt 24 h seitse päeva nädalas.

Varjupaiga teenus on Pärnu linna elanikele tasuta, teiste omavalitsuse elanikele kokkuleppel kohaliku omavalitsusega.

Varjupaika võivad pöörduda :

 • laps(ed), kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta vanema/kasuvanema surma või teadmata kadumise tõttu, raske haigestumise või teovõimetuse, eeluurimisel viibimise või karistuse kandmise, hülgamise vms tõttu;
 • laps(ed), kes on ohtu sattunud või väärkoheldud;
 • laps(ed), keda on tabatud hulkurluselt;
 • laps(ed), kes on ajutiselt ilma hooldajata jäänud;
 • laps(ed), kes on lahkunud kodust, kasuvanema juurest või kasvatusasutusest neile oluliste probleemide tõttu nagu näiteks halvad elutingimused, halb kohtlemine, ebarahuldavad materiaalsed tingimused, konflikt kaaslastega ja muu;
 • perevägivalla all kannatav lastega vanem;
 • elukohast ilma jäänud lastega vanem;
 • ajutiselt ilma peavarjuta jäänud lapsed või lastega vanem;
 • muudel põhjustel ajutist peavarju ja varjupaika vajavad lapsed või lastega vanem.

Lapsi võivad varjupaika tuua kõik isikud, kelle arvates ei ole võimalik lapsi üle anda või jätta hooldamisele nende vanemate, eeskostja või kasuvanemate juurde või suunata tagasi hoolekandeasutusse.

Lapsi võivad tuua:

 • lastekaitse- ja õiguskaitsetöötajad;
 • asutuste ja organisatsioonide töötajad;
 • vanemad, kasuvanemad;
 • sugulased, sõbrad, tuttavad;
 • muud isikud;
 • laps võib tulla omal algatusel ise.

Aastal 2015 kasutas Shalomi varjupaiga teenust 76 klienti.

Aastal 2016 kasutas Shalomi varjupaiga teenust 76 klienti.

Shalomi Lastemaja päevakeskus

on toeks ja abiks abivajava pere lastele. Teenus on lastele tasuta.

Päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni 12.00- 18.00,

koolivaheaegadel kell 11.00-16.00.

Päevakeskuse eesmärgid:

 • toetada lapse positiivset minapilti, et laps oskaks väärtustada ennast ja teist enda kõrval;
 • toetada lapse arengupotentsiaali ja lapse huvisid ja oskusi läbi igapäevaste arendavate tegevuste (käelised-, muusikalised-, sportlikud-, mängulised- ja hariduslikud tegevused jms);
 • laste sotsiaalsete oskuste arendamine igapäevaste tegevuste ja rühmatööde kaudu;
 • õpiabi andmine;
 • kord päevas laste toitlustamine;
 • laste koolivaheaegade sisustame;
 • koostöö laste peredega, nende toetamine ning vajadusel abistamine;
 • koostöö erinevate laste ja peredega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega jm.

Aastal 2015 kasutas Shalomi päevakeskuse teenust 39 klienti.

Aastal 2016 kasutas Shalomi päevakeskuse teenust 28 klienti.

Shalomi Lastemaja päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 12.00-18.00

koolivaheaegadel kell 11.00-16.00

Laste- ja perede varjupaik on avatud 24 h

Aadress: Rääma tn. 40b, Pärnu

Kontakt:

Varjupaiga 24h valvetelefon: 44 31 133

Varjupaiga mobiiltelefon: +372 58 845 835

Koduleht: lastemaja@shalom.ee

 

2013.a. suvel toimus Shalomi Lastemajas tore lastelaager KIK projekti raames,  vaata lähemalt  http://lastemajalaager.blogspot.com/

 

SHALOMI LASTEMAJA LASTE-JA PEREDE VARJUPAIGA JA PÄEVAKESKUSE
SISEKORRAEESKIRI

1. Shalomi Lastemaja varjupaika tulnud klient peab andma enda isikuandmed teda varjupaika vastuvõtvale töötajale.
2. Igale varjupaiga kliendile tutvustab tööl olev varjupaiga töötaja varjupaigas kehtivaid sisekorraeeskirja ja tuleohutusnõudeid, varjupaiga klient annab allkirja, et on tutvunud ja nõus neid täitma.
3. Varjupaika ei võeta vastu alkoholijoobes ja/või narkojoobes täiskasvanud kliente.
4. Varjupaiga klient ei tohi kasutada vaimset-ja füüsilist vägivalda.
5. Varjupaigas ja selle territooriumil on keelatud suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, tera-, külm-ja tulirelvade omamine.
6. Varjupaika ei ole lubatud kaasa tuua loomi ja linde.
7. Varjupaik ei vastuta isiklike asjade (raha, dokumendid, väärtasjad jne) eest, mis ei ole antud varjupaiga seifi hoiule.
8. Varjupaiga klient ei tohi rääkida varjupaiga elanikest ja nende muredest kõrvalistele isikutele.
9. Varjupaigas elav lapsevanem vastutab ise oma lapse/laste eest va. juhul, kui on saadud vastav kokkulepe tööl oleva sotsiaalpedagoogiga.
10. Varjupaiga elanik peab kinni pidama Lastemaja ruumide korrashoiust ja hügieenist ning igapäevaselt ise koristama oma toa ning aitama üldruumide koristamisel.
11. Vajadusel võivad varjupaiga töötajad korraldada varjupaiga kliendi ja tema asjade läbivaatamise.
12. Söömine toimub varjupaiga söögitoas, toiduainete hoidmine magamisruumides on keelatud.
13. Lastemaja ruumides reguleerib kütet ainult Lastemaja töötaja. Radiaatorite peal asjade hoidmine ja kuivatamine on keelatud.
14. Varjupaiga klient ei või toa ust lukustada, kui ei ole antud selleks korraldust.
15. Varjupaiga elanik ei või lõhkuda, rikkuda või varastada Lastemaja vara ning paigutada ümber mööblit.
16. Varjupaiga elanik ei käi teiste varjupaiga elanike tubades.
17. Kui varjupaiga elanik on haige, siis püsib ta oma toas ja ei liigu majas ringi.
18. Varjupaiga elanike isikliku pesu pesemine toimub kooskõlastatult tööl oleva varjupaiga töötajaga.
19. Varjupaigas elav klient teavitab varjupaigast väljudes tööl olevat varjupaiga töötajat, samuti varjupaika saabudes.
20. Varjupaiga elanike külaliste külastusaja palume kokku leppida tööl oleva varjupaiga töötajaga.
21. Varjupaiga alaealine elanik peab olema varjupaigas hiljemalt kell 20.30. täiskasvanute puhul võimalik teha kokkulepped varjupaiga töötajaga.
22. Juhul kui varjupaiga alaealine klient ei ole tagasi varjupaigas 23.00, siis teavitame politseid.
23. Varjupaiga öörahu: tööpäevadel 22.00-06.00, nädalavahetusel ja koolivaheaegadel 22.00-08.00. Selleks ajaks on varjupaiga elanikud oma tubades ja ei häiri teisi.
24. Kui varjupaiga täiskasvanud klient soovib koos oma lapse/lastega ööbida varjupaigast väljaspool, siis ta kirjutab avalduse, kus märgib lahkumise aja, koha ja tagasi saabumise aja.
25. Varjupaiga ruumides ja territooriumil pildistamine keelatud.
26. Kliendi isiklikke asju hoitakse varjupaigas peale kliendi lahkumist 1 (üks) kuu. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Shalomi Lastemaja sisekorrareeglite rikkumisel saadetakse peale kolmandat kirjalikku hoiatust klient varjupaigast välja